Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

PRZESZKOLONO
30 szkół, 12 tys. dzieci
KATEGORIA
Bezpieczeństwo w szkole
CZAS REALIZACJI
3 dni

INFORMACJA O SZKOLENIU

Realizacja powyższego szkolenia ma na celu przygotowanie całej społeczności szkolnej do prawidłowego i skutecznego postępowania w sytuacjach zaistnienia takich zagrożeń, jak: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacja zakładnicza, obecność ładunku wybuchowego/zgłoszenie podłożenia ładunku, obecność w szkole substancji chemicznej/biologicznej, sytuacje zagrażające życiu związane z agresją rówieśniczą.
Szkolenie jest oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktyczne, sprawdzone procedury bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Przyjęte rozwiązania nie powodują u dzieci i młodzieży żadnych negatywnych emocji.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:
• najczęściej występujących symptomach zagrożeń dla placówek oświatowych
• systemie wczesnego wykrywania zagrożeń
• metodyce prowadzenia szkoleń praktycznych z zakresu bezpieczeństwa
• praktycznym treningu najbardziej skutecznych procedur bezpieczeństwa

trener z unikatowym doświadczeniem
trzy etapy szkolenia
przegląd szkoły pod kontem bezpieczeństwa
szkolenia teoretyczne dla rady pedagogicznej
szkolenie praktyczne
materiały edukacyjne
autorskie rozwiązania
szkolenia bezstresowe
bezpieczne sposoby ćwiczeń
certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przebiega trzyetapowo:

Etap I

realizowany kilka dni przed szkoleniem

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa, mający na celu identyfikację najważniejszych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa, oraz zaproponowanie zmian proceduralnych – zarówno organizacyjnych, jak i technicznych – koniecznych do wprowadzenia przed szkoleniem praktycznym.

Etap II

realizowany dzień przed szkoleniem (180 min)

Szkolenie dla całej rady pedagogicznej oraz pracowników obsługowo-administracyjnych w celu zapoznania ich z najbardziej realnymi zagrożeniami dla szkół oraz przebiegiem potencjalnego ataku na placówkę na podstawie konkretnych przypadków. W trakcie omawiany jest autorski system wczesnego wykrywania symptomów zbliżającego się zagrożenia, mający na celu ich wczesną neutralizację. Dodatkowo nauczyciele zapoznawani są z procedurami bezpieczeństwa oraz metodyką szkolenia dzieci z ich praktycznego stosowania.

Etap III

realizowany w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” – zajęcia zintegrowane (240 min)

W tym dniu cała społeczność szkolna trenuje procedury bezpieczeństwa, takie jak:

 • ewakuacja w trakcie lekcji
 • ewakuacja w trakcie przerwy
 • azyl w trakcie lekcji
 • azyl w trakcie przerwy

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia praktycznego pozwala na przygotowanie całej społeczności szkolnej w zakresie postępowania w sytuacjach zaistnienia najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Proponowane szkolenie zawiera autorskie, nowatorskie rozwiązania w zakresie procedur bezpieczeństwa– tzw. System 2-12 – które pozwalają w ciągu kilku godzin, w sposób bezstresowy, nauczyć się prostych, sprawdzonych algorytmów postępowania.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

Zintegrowane szkolenia w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” były zrealizowane w ponad 30 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Objęto nim ponad 12 tys. dzieci i młodzieży oraz 1800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone także w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, w której miało miejsce tragiczne zdarzenie z maja 2019 r.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

Cena Jest uzależniona od wielkości szkoły i liczby uczących się tam dzieci. Istnieje możliwość przeszkolenia tylko grona pedagogicznego i pracowników administracyjno-obsługowych.
Wariant I: szkolenie teoretyczne dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 1500-2500 zł w zależności od liczby szkolonych
Wariant II: pełna, trzyetapowa oferta szkolenia – 2000-4000 zł

Cena zawiera:

 • dostosowanie procedur bezpieczeństwa do warunków szkoły
 • materiały szkoleniowe – procedury bezpieczeństwa dla nauczycieli
 • szkolenie teoretyczno-metodyczne całości pracowników dydaktycznych oraz administracyjno-obsługowych
 • szkolenie praktyczne całej placówki oświatowej ze stosowania procedur bezpieczeństwa
 • certyfikat odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

KONTAKT

  Telefon
  Kontakt