REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO Security in practice

§ 1

Informacja wstępna

Sklep internetowy działający pod adresem www.securityinpractice.eu prowadzony jest przez

Firmę Krzysztof Danielewicz Security in practice, z siedzibą w Chabsko 22a, 88-300 Mogilno, posługującą się nr NIP 557-147-65-72, REGON 368046043.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy regulamin,

b) Sprzedający – Krzysztof Danielewicz Security in practice

c) Klient – Konsument, Odbiorca Biznesowy lub inny podmiot składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego,

d) Konsument – kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Odbiorca Biznesowy – kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składający zamówienie na towary oferowane przez Sprzedającego w ramach tej działalności, jak również każdy inny Klient, nie będący konsumentem,

f) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.securrityinpractice.eu

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów przez Sklep umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie Sklepu zamieszczane są na jego stronach internetowych.

3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 3

Konto użytkownika

1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie nie wymaga założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu. Założenie konta umożliwia jednak korzystanie przez Klienta z szeregu udogodnień, akcji promocyjnych, dodatkowych form płatności i funkcjonalności zastrzeżonych wyłącznie dla Klientów posiadających konto użytkownika.

2. Założenie przez Klienta konta użytkownika wymaga wypełnienia i zatwierdzenia przez niego internetowego formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, obejmującego następujące dane:

A) w przypadku Konsumenta: 

a) login i hasło uwierzytelniające,

b) imię i nazwisko Konsumenta,

c) adres zamieszkania lub adres do doręczenia przesyłek, jeśli jest inny, niż adres zamieszkania

d) adres email Konsumenta,

e) numer telefonu Konsumenta,

B) w przypadku Odbiorcy Biznesowego: 

a) login i hasło uwierzytelniające,

b) pełna nazwa Odbiorcy Biznesowego (podmiotu gospodarczego)

c) adres siedziby Odbiorcy Biznesowego i adres do doręczenia przesyłek, jeśli jest inny, niż adres siedziby,

d) numer telefonu Odbiorcy Biznesowego,

e) numer NIP Odbiorcy Biznesowego.

3. Założenie konta użytkownika wymaga zapoznania się Klienta z Regulaminem zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie stosownej opcji.

4. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu treści Regulaminu na adres email podany przez Klienta przesyłany jest link aktywujący, którego aktywacja kończy procedurę zakładania konta użytkownika.

5. Informacje podane przez Klienta mogą być przez niego na bieżąco aktualizowane z wykorzystaniem formularzy znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zlikwidowania konta użytkownika w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie.

§ 4

Zamówienia

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 Regulaminu.

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie składać można z wykorzystaniem zamieszczonych na stronie Sklepu opcji, poprzez zaznaczenie stosownych opcji wyboru (towar, jego ilość, sposób dostarczenia, sposób płatności). W przypadku Klientów nie posiadających konta użytkownika, do złożenia zamówienia wymagane jest nadto wypełnienie i zatwierdzenie formularza zakupu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane wyszczególnione w § 3 Regulaminu, we wskazanym na stronie internetowej Sklepu zakresie, jak również zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści poprzez zaznaczenie stosownej opcji.

3. Po złożeniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klientowi doręczana jest niezwłocznie, na podany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowana informacja o szczegółach zamówienia, tj.: 

a) firmie Sprzedającego, adresie jego siedziby, sądzie rejestrowym, w którym przechowywane są akta rejestrowe Sprzedającego, jak również numerze w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod którym Sprzedający został zarejestrowany,

b) nazwie towaru, jego ilości i numerze katalogowym,

c) cenie netto, podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenie brutto zamówionego towaru,

d) zasadach płatności ceny, stosownie do opcji określonej w § 8 Regulaminu, wybranej przez Konsumenta,

e) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy – zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu,

f) prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia Konsumentowi zamówionego towaru,

g) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący,

h) miejscu i sposobie składania reklamacji, o której mowa w § 10 i § 11 Regulaminu. 

4. Z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem.

5. Klient uprawniony jest do dokonywania zmian w złożonym zamówieniu do czasu wysłania towaru przez Sprzedającego. Zmian, o których mowa powyżej, Klient dokonuje kontaktując się ze Sprzedającym z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub danych kontaktowych, o których mowa w § 17 Regulaminu.

6. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta lub jego rzeczywistej woli zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być w takim przypadku złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.

§ 5

Dostępność towaru

1. Informacje dotyczące dostępności towaru oferowanego w Sklepie zamieszczane są w opisie poszczególnych przedmiotów oferowanych w Sklepie.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by informacje o oferowanych towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, były aktualne w powyższym zakresie. Z uwagi jednak na cykl aktualizacji stron internetowych Sklepu możliwa jest sytuacja błędnego oznaczenia danego towaru jako dostępny. W przypadku błędnego oznaczenia towaru jako dostępny i złożenia przez Klienta zamówienia na ten towar, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta na podany przez niego adres e-mail o niedostępności towaru.

3. W przypadku, gdy część towarów objętych danym zamówieniem jest niedostępna, Sprzedający wstrzyma się z realizacją zamówienia w części obejmującej towar dostępny do czasu potwierdzenia przez Klienta woli realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym towarów dostępnych. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia w tym względzie w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o niedostępności części zamówionych towarów, jest równoznaczne z odstąpieniem Klienta od umowy w całości.

4. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej towarów niedostępnych, w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Zawiadomienie Klienta przez Sprzedającego o niedostępności towaru, dokonane na adres e-mail podany przez Klienta przed upływem 30 dni od dnia złożenia zamówienia, jest równoznaczne z odstąpieniem Sprzedającego od umowy.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar oznaczony w opisie jako niedostępny nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W szczególności nie dochodzi wówczas do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem – w zakresie dotyczącym towaru oznaczonego jako niedostępny.

6. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2-4 powyżej, wszelkie ewentualne przedpłaty Klienta na poczet zamówionego towaru podlegają niezwłocznemu zwrotowi.

§ 6

Cena

1. Ceny wszystkich towarów oferowanych w Sklepie podawane są w złotych polskich. Informacja o cenie towaru wskazuje cenę netto, wartość podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto.

2. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany stosowanych cen w każdym czasie. Zmiana ceny nie ma mocy wstecznej. Cena podana w opisie towaru na chwilę złożenia zamówienia jest wiążąca dla Sprzedającego i Klienta. Nie dotyczy to przypadków, gdy z okoliczności wynika, że informacja o cenie podana w opisie towaru jest w sposób oczywisty błędna.

§ 7

Koszty przesyłki

1. Dostarczenie Klientowi towaru objętego zamówieniem odbywa się na koszt Klienta, z płatnością z góry lub przy odbiorze przesyłki, chyba że co innego wynika z opisu towaru. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki podawane są przy poszczególnych opcjach dostawy, w momencie składania zamówienia.

§ 8

Płatności

1. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon potwierdzające sprzedaż. Powyższy dokument doręczany jest Klientowi wraz z zamówionym towarem.

2. Składając zamówienie Klient wybrać może jeden z następujących sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki przy jej odbiorze,

b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (o ile opcja taka przewidziana jest na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia) – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki bezpośrednio przy składaniu zamówienia, w formie szybkiego przelewu bankowego albo z wykorzystaniem karty płatniczej lub kredytowej,

c) płatność przelewem bankowym – w takim przypadku Klient pokrywa należności z tytułu ceny zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w § 17 Regulaminu. Informacja o rachunku bankowym Sprzedającego przesyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wyboru powyższej opcji czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, liczony jest od dnia wpływu kwoty uiszczonej tytułem ceny na rachunek bankowy Sprzedającego,

d) Odbiorca Biznesowy może dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze VAT, o ile warunek taki został uzgodniony indywidualnie ze Sprzedającym.

§ 9

Sposób i czas realizacji zamówienia

1. Przesyłki doręczane są przez kuriera lub inny podmiot wskazany przez Sprzedającego wyłącznie na obszarze Polski.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówień składanych przez Odbiorców Biznesowych czas realizacji zamówienia wynieść może do 30 dni.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, spowodowane podaniem przez Klienta wadliwego adresu do dostarczenia przesyłki.

§ 10

Reklamacje – informacje ogólne

1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu ewentualnej niezgodności dostarczonego towaru z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać od Sprzedającego nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany egzemplarza towaru na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku, jak również w przypadku, gdyby naprawa albo wymiana narażała Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo żądać od Sprzedającego stosownego obniżenia ceny, względnie odstąpić od umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Na potrzeby realizacji procedury reklamacyjnej udostępniamy tel. +48 501254788 (dni robocze w godz. 9:00-17:00).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową tylko w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia doręczenia towaru Konsumentowi.

3. W stosunku do Odbiorców Biznesowych Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3 i 4 Regulaminu. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz Odbiorców Biznesowych odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do strat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

4. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy sporządzić, w obecności doręczyciela, protokół szkody.

5. Po doręczeniu i odbiorze przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Konsumenta.

§ 11

Sposób i miejsce składania reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności, zawiadomić o niej Sprzedającego pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 17 Regulaminu. Pismo winno określać reklamowany towar i charakter stwierdzonej niezgodności oraz precyzować żądania Konsumenta. Składając reklamację w powyższym trybie, Konsument zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu, na swój koszt, reklamowany towar w stanie kompletnym, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz kopię przesłanej Konsumentowi faktury VAT.

2. Reklamacja złożona przez Konsumenta rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres email. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki, o której mowa w ust. 1 powyżej, jak również uiszczone przez Konsumenta koszty przesyłki towaru objętego późniejszą reklamacją, zwracane są Konsumentowi przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.

3. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę Biznesowego wady fizycznej lub prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o rękojmi za wady przy sprzedaży, Odbiorca Biznesowy zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, zawiadomić Sprzedającego o wadzie pismem przesłanym na adres, o którym mowa w § 16 Regulaminu. Pismo winno określać charakter stwierdzonej wady oraz precyzować żądania Klienta. Składając reklamację w powyższym trybie, Klient zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu, na swój koszt, reklamowany towar w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kopią przesłanej Klientowi faktury VAT. Do zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, wystarczające jest wysłanie pisma listem poleconym przed jego upływem. Niezachowanie powyższego terminu wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady.

4. Reklamacja złożona przez Odbiorcę Biznesowego rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres email. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji koszty przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, zwracane są Klientowi przekazem pocztowym lub na wskazany przez niego w treści reklamacji rachunek bankowy.

5. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, jak również inne wymagane dokumenty oraz reklamowany towar winny być przesyłane – z dopiskiem „sklep – reklamacja” – na adres wskazany w § 17 Regulaminu.

6. W przypadku zaistnienia – wskutek uwzględnienia reklamacji – konieczności zwrotu Klientowi uiszczonej ceny sprzedaży lub innych należności w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoznania reklamacji – przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta w treści reklamacji rachunek bankowy. W przypadku wymiany towaru wskutek uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przesyła towar Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru. Powyższe uprawnienie realizowane jest poprzez wysłanie Sprzedającemu w powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie, na adres wskazany w § 17 Regulaminu. Pismo winno wskazywać towar, w odniesieniu do którego następuje odstąpienie od umowy. Do pisma, o którym mowa powyżej, Konsument zobowiązany jest dołączyć kopię przesłanej faktury VAT.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, przesłać lub dostarczyć towar będący przedmiotem umowy, od której Konsument odstąpił, na adres podany przez Sprzedającego w § 17 Regulaminu. Towar winien być zwrócony w stanie niepogorszonym, kompletnym i w oryginalnym opakowaniu. Koszty przesyłki towaru na adres Sprzedającego nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca mu uiszczoną cenę towaru, przekazem pocztowym lub przelewem na podany przez Konsumenta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu wraz z dokumentami wyszczególnionymi w ust. 1 powyżej oraz towaru objętego reklamacją.

§ 13

Akcje promocyjne

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych przeznaczonych dla Klientów lub ich określonych grup. Szczegóły akcji promocyjnych określane są każdorazowo odrębnym regulaminem.

§ 14

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający przetwarza udostępnione mu dobrowolnie dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów, tj. w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta użytkownika oraz zawarcia i realizacji umów sprzedaży. W opisanym wyżej zakresie Sprzedający uprawniony jest również do przekazania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w realizacji płatności internetowych oraz podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Sklepu.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych, niż wskazane w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych i przekazywania informacji handlowej, dopuszczalne jest wyłącznie za ich odrębnie wyrażoną zgodą.

3. Klienci, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą żądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedającego i ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 15

Wymagania techniczne

1. Strona internetowa, pod której adresem prowadzony jest Sklep, działa w technologiach SOTE.

2. Do przeglądania ofert Sklepu i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 6. lub wyższa), Firefox (wersja 2.5 lub wyższa), Safari, Opera, Chrome lub innej zgodnej ze standardami powyższych przeglądarek.

3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4. Sprzedający zastrzega ewentualność przerw w funkcjonowaniu Sklepu z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności naprawczych i konserwacyjnych.

§ 16

Prawa autorskie


1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

§ 17

Dane kontaktowe

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Sprzedający podaje następujące dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z działalnością Sklepu: 

Krzysztof Danielewicz

Security in practice

Chabsko 22a, 88-300 Mogilno

email: k.danielewicz@securityinpractice.eu

nr rachunku bankowego: 25160014621831112860000005, BGŻ BNP PARIBAS

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych.

2.Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym i Klientem podlegają rozstrzygnięciu sądów właściwych według przepisów prawa.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają mocy wstecznej, a w szczególności nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.securityinpractice.eu.

4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedającego, logo Sklepu bądź oferowanych marek, jak również innych oznaczeń handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego, jest zabronione.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.08.2021.