Dzień bezpieczeństwa

SZKOLENIE ZINTEGROWANE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W RAMACH
„DNIA BEZPIECZEŃSTWA”.

Etap I. Przegląd systemu bezpieczeństwa

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa, mający na celu identyfikację najważniejszych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa oraz wypracowanie niezbędnych zmian koniecznych do wprowadzenia, zarówno na poziomie organizacyjnym jak i technicznym.

Etap II. Szkolenie teoretyczno-metodyczne rady pedagogicznej

Szkolenie rady pedagogicznej oraz pracowników administracyjno-obsługowych mające na celu zapoznanie uczestników z najbardziej prawdopodobnymi zagrożeniami dla szkół. W trakcie szkolenia omawiany jest autorski system wczesnego wykrywania symptomów zbliżającego się zagrożenia, mający na celu ich wczesną neutralizację. Nauczyciele zapoznawani są z procedurami bezpieczeństwa oraz metodyką szkolenia dzieci w trakcie szkolenia praktycznego, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”.  

Etap III. Praktyczne szkolenie zintegrowane w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”

W ramach „Dnia Bezpieczeństwa” cała społeczność szkolna, praktycznie trenuje procedury bezpieczeństwa, takie jak:

  • ewakuacja w trakcie lekcji
  • ewakuacja w trakcie przerwy
  • azyl w trakcie lekcji
  • azyl w trakcie przerwy
  • ewakuacja po zaistnieniu sytuacji kryzysowej, z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej rannym
  • sytuacja zakładnicza 

Realizacja powyższego szkolenia praktycznego, ma na celu przygotowanie społeczności szkolnej do prawidłowego i skutecznego postępowania w sytuacjach zaistnienia takich zagrożeń jak: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacja zakładnicza, obecności ładunku wybuchowego/zgłoszenie podłożenia ładunku, obecność w szkole substancji chemicznej/biologicznej.

Autor szkolenia i prowadzący:

Krzysztof DANIELEWICZ – pułkownik rezerwy, doktor

W trakcie 25-letniej służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej pełnił także służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012). Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych.

W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość”, przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju, z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym. Twórca autorskiego szkolenia, pozwalającego na jednoczesne praktyczne przeszkolenie całej społeczności szkolnej z procedur bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania nie powodują u dzieci żadnych negatywnych emocji.   

Telefon
Kontakt