Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu procedur bezpieczeństwa – „Dzień Bezpieczeństwa”

PRZESZKOLONO

30 szkół, 12 tys. dzieci

KATEGORIA

Bezpieczeństwo w szkole

CZAS REALIZACJI

3 dni

INFORMACJA O SZKOLENIU

Realizacja powyższego szkolenia ma na celu przygotowanie całej społeczności szkolnej do prawidłowego i skutecznego postępowania w sytuacjach zaistnienia takich zagrożeń, jak: wtargnięcie do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem (aktywny strzelec), sytuacja zakładnicza, obecność ładunku wybuchowego/zgłoszenie podłożenia ładunku, obecność w szkole substancji chemicznej/biologicznej, sytuacje zagrażające życiu związane z agresją rówieśniczą.
Szkolenie jest oparte na głębokiej analizie przebiegu sytuacji niebezpiecznych na całym świecie oraz praktyczne, sprawdzone procedury bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Przyjęte rozwiązania nie powodują u dzieci i młodzieży żadnych negatywnych emocji.

CELE SZKOLENIA

Kluczowe cele szkolenia koncentrują się na:

 • najczęściej występujących symptomach zagrożeń dla placówek oświatowych
 • systemie wczesnego wykrywania zagrożeń
 • metodyce prowadzenia szkoleń praktycznych z zakresu bezpieczeństwa
 • praktycznym treningu najbardziej skutecznych procedur bezpieczeństwa
 • trener z unikatowym doświadczeniem
 • trzy etapy szkolenia
 • przegląd szkoły pod kontem bezpieczeństwa
 • szkolenia teoretyczne dla rady pedagogicznej
 • materiały edukacyjne
 • autorskie rozwiązania
 • szkolenia bezstresowe
 • bezpieczne sposoby ćwiczeń
 • certyfikat odbycia szkolenia
UWAGA!

Wg. raportu Najwyższej Izby Kontroli z 21 stycznia 2021:

“Szkoły nie były odpowiednio przygotowane na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. W ponad 90% przypadków procedury postępowania obarczone były nieprawidłowościami.”

informacja o raporcie

informacja o wynikach kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przebiega trzyetapowo:

Etap I

realizowany kilka dni przed szkoleniem

Przegląd szkoły pod kątem bezpieczeństwa, mający na celu identyfikację najważniejszych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa, oraz zaproponowanie zmian proceduralnych – zarówno organizacyjnych, jak i technicznych – koniecznych do wprowadzenia przed szkoleniem praktycznym.

Etap II

realizowany dzień przed szkoleniem (180 min)

Szkolenie dla całej rady pedagogicznej oraz pracowników obsługowo-administracyjnych w celu zapoznania ich z najbardziej realnymi zagrożeniami dla szkół oraz przebiegiem potencjalnego ataku na placówkę na podstawie konkretnych przypadków. W trakcie omawiany jest autorski system wczesnego wykrywania symptomów zbliżającego się zagrożenia, mający na celu ich wczesną neutralizację. Dodatkowo nauczyciele zapoznawani są z procedurami bezpieczeństwa oraz metodyką szkolenia dzieci z ich praktycznego stosowania

Etap III

realizowany w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” – zajęcia zintegrowane (240 min)

W tym dniu cała społeczność szkolna trenuje procedury bezpieczeństwa, takie jak:

 • ewakuacja w trakcie lekcji
 • ewakuacja w trakcie przerwy
 • azyl w trakcie lekcji
 • azyl w trakcie przerwy

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Realizacja powyższego szkolenia praktycznego pozwala na przygotowanie całej społeczności szkolnej w zakresie postępowania w sytuacjach zaistnienia najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Proponowane szkolenie zawiera autorskie, nowatorskie rozwiązania w zakresie procedur bezpieczeństwa– tzw. System 2-12 – które pozwalają w ciągu kilku godzin, w sposób bezstresowy, nauczyć się prostych, sprawdzonych algorytmów postępowania.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

Zintegrowane szkolenia w ramach „Dnia Bezpieczeństwa” były zrealizowane w ponad 65 placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Objęto nim ponad 40 tys. dzieci i młodzieży oraz 3800 nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone także w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim, w której miało miejsce tragiczne zdarzenie z maja 2019 r.

TRENER: dr KRZYSZTOF DANIELEWICZ

Były żołnierz zawodowy z 25-letnim doświadczenie wojskowym. W trakcie służby wojskowej aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości skierowanej przeciwko SZ RP.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, w latach 2013–2014 przez 11 miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM Mali, wcześniej także w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2004–2006) oraz Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009–2012).

Brał udział w ponad 40 kursach i ćwiczeniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość” przeszkolił ponad 250 szkół na terenie całego kraju z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rekomendowanych placówkom oświatowym.

Twórca autorskiego systemu procedur bezpieczeństwa – tzw. System 2-12. Autor pierwszej na rynku książki dotyczącej bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Przeżyć szkołę. Bezpieczeństwo w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2021 r.

OPINIE O SZKOLENIU

Co mówią dyrektorzy szkół po przebytych szkoleniach?

W trakcie szkolenia płk rez. dr Krzysztof Danielewicz dzielił się swoją wiedzą teoretyczną, wynikającą z badań naukowych, oraz doświadczeniem praktycznym zdobytym w trakcie 24-letniej służby wojskowej. Proponował także unikatowe autorskie rozwiązania, przetestowane w warunkach realnych, co wpływa na wyjątkowość szkolenia. Powyższe szkolenie okazało się niezwykle przydatne w dniu 27.05.2019 r., kiedy do szkoły wtargnął napastnik z bronią palną, ładunkami wybuchowymi, raniąc dwie osoby, w tym jedną ciężko. W trakcie tego tragicznego zdarzenia cały personel szkoły praktycznie i skutecznie zastosował rozwiązania proponowane w trakcie szkolenia, dzięki czemu obyło się bez większych strat.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim mgr Danuta Kuczyńska


W działaniach praktycznych wzięli udział wszyscy uczniowie. Wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły ćwiczyli ewakuację oraz azyl po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Szkolenie z udziałem dzieci odbyło się sprawnie – a co dla nas bardzo ważne – nie wprowadzało żadnych elementów niepewności, poczucia braku bezpieczeństwa czy też paniki. Merytoryczna strona wykładu, przemyślany i rzeczowy sposób jego prowadzenia, zapewnienie uczniom sprawdzonego i bezpiecznego sposobu ćwiczeń sprawiają, że możemy w pełni zarekomendować innym placówkom oświatowym szkolenia oferowane przez firmę Security in practice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy mgr Anna Bestyńska


Zaletą praktycznego szkolenia uczniów i nauczycieli oraz obsługi szkoły były: jasność i prostota rozwiązań, czytelność procedury, przydatność. Spokój i profesjonalizm płk. Danielewicza udzieliły się całej kadrze szkolnej, przełożyły się na dyscyplinę i powagę uczniów biorących udział w akcji. Najlepszą rekomendacją niech będzie wypowiedź ucznia klasy pierwszej, który witając się z mamą po ćwiczeniach, powiedział: „Mamo, a wiesz, co znaczy długi dzwonek? Że jest azyl i musimy się schować. Wtedy jesteśmy bezpieczni, wiesz?”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

Cena Jest uzależniona od wielkości szkoły i liczby uczących się tam dzieci. Istnieje możliwość przeszkolenia tylko grona pedagogicznego i pracowników administracyjno-obsługowych.
Wariant I: szkolenie teoretyczne dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 1500-2500 zł w zależności od liczby szkolonych
Wariant II: pełna, trzyetapowa oferta szkolenia – 2000-4000 zł

Cena zawiera:

 • dostosowanie procedur bezpieczeństwa do warunków szkoły
 • materiały szkoleniowe – procedury bezpieczeństwa dla nauczycieli
 • szkolenie teoretyczno-metodyczne całości pracowników dydaktycznych oraz administracyjno-obsługowych
 • szkolenie praktyczne całej placówki oświatowej ze stosowania procedur bezpieczeństwa
 • certyfikat odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa