Przemoc rówieśnicza w placówkach oświatowych – agresor, ofiara, zagrożenia dla pracowników placówek oświatowych

DLA KOGO?

Rodziców

KATEGORIA

Psychologia

CZAS REALIZACJI

120 min

INFORMACJA O SZKOLENIU

Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym – szczególnie dla jej ofiar. Bycie obiektem szkolnego prześladowania może mieć destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka i nastolatka, a z czasem stać się przyczyną podjęcia próby samobójczej. Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z najczęściej występującymi formami szkolnej przemocy rówieśniczej, zagadnieniami dotyczącymi agresora, a wpływie przemocy na funkcjonowanie. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę, jak podjąć z dzieckiem rozmowę o szkolnej przemocy, kiedy podejrzewają, że jest jej ofiarą/agresorem.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uświadomienie zagrożenia, jakim jest dla uczniów przemoc rówieśnicza. Uważność i obserwacja zmian w zachowaniu dziecka jest czynnikiem krytycznym dla szybkiego wykrycia problemu.

  • wiedza o przemocy rówieśniczej
  • wiedza, jakie formy przemocy mogą dotknąć dzieci
  • sposoby podejmowania rozmowy z dzieckiem
  • umiejętności pozwalające na szybkie i skuteczne zareagowanie

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz dyskusji z uczestnikami. Pierwsza część szkolenia obejmuje przedstawienie teoretycznych uwarunkowań szkolnej przemocy oraz szczegółów dotyczących agresora i ofiary. W trakcie dyskusji poruszone zostaną obszary uważności oraz wyczulenia rodziców na zmiany w zachowaniu dzieci, które mogą świadczyć o byciu ofiarą szkolnej przemocy.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie propaguje wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy rówieśniczej wśród dzieci i nastolatków. Uczestniczący w nim rodzice:

  • Dowiedzą się czym jest zjawisko przemocy rówieśniczej
  • Zostaną wyposażeni w wiedzę, jakie formy przemocy rówieśniczej mogą dotknąć ich dzieci
  • Zostaną zapoznani z aspektami destrukcyjnego wpływu szkolnej przemocy na ofiarę
  • Zostaną przeszkoleni ze sposobów podejmowania rozmowy z dzieckiem o przemocy rówieśniczej

TRENER: NATALIA JURKIEWICZ

Natalia Jurkiewicz – magister psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, naukowo i praktycznie zajmuje się zjawiskiem przemocy rówieśniczej, depresji, zaburzeń neurorozwojowych czy lękowych u dzieci i nastolatków. Prowadziła szkolenia dla sektora obrony narodowej m.in. z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, technik i reguł wywierania wpływu społecznego, metod oceny wiarygodności rozmówcy, znaczenia motywacji dla osiągania założonych celów, błędów spostrzegania i procesu budowania relacji interpersonalnych.

Autorka artykułów związanych z różnymi formami przemocy rówieśniczej we współczesnej szkole oraz procedur reagowania na zjawiska tego rodzaju.

INFORMACJE DODATKOWE, CENA SZKOLENIA

W celu uzyskania informacji o cenie szkolenia i innych, interesujących Państwa szczegółach – prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
KONTAKT