Mateusz Kabaciński – student kierunku Analityka Bezpieczeństwa w Akademii Nauk
Stosowanych w Gnieźnie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie na profilu
humanistycznym. Od początku studiów czynnie rozwijał swoje obszary zainteresowań,
do których zaliczyć można: konflikt izraelsko-palestyński, gospodarkę Mozambiku, wybory
prezydenckie na kontynencie afrykańskim oraz problematykę i prewencję samobójstw wśród
dzieci i młodzieży. Opublikował wiele artykułów i analiz na stronach „Security in Practice”,
a także „Analitik.pl”.

W trakcie studiów ukończył następujące kursy i szkolenia: TC3 – kurs medyczny (ukończony
z wyróżnieniem), „OSINT (biały wywiad) w teorii i praktyce”, „Fotogrametria
niskopułapowa z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających” na poziomie
podstawowym oraz „Tworzenie panoram sferycznych i wycieczek wirtualnych” na poziomie
zaawansowanym. W sierpniu 2022 r. w Kobylnicy był współorganizatorem konferencji
dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, na której wygłosił prelekcję pt.: Problem samobójstw
wśród młodzieży.